ترمیم دندان شکسته و ترک دندان شیری و دائم کودکان

ترمیم دندان شکسته و ترک دندان شیری و دائم کودکان

ترمیم دندان شکسته و ترک دندان شیری و دائم کودکان : هر چند مینای دندان بسیار مستحکم است لیکن ممکن است در اثر وارد آمدن ترومایی (ضربه) شدید دچار آسیب شود. این تروما (ضربه) می‌تواند با منشأیی خارجی مانند وارد آمدن ضربه‌ای به دهان، یا به علت گاز زدن به جمسی سخت و یا به دلیل برخورد ناخواسته چنگال به دندان، به عنوان مثال در موقع غذا خوردن، بوجود آید. ترمیم دندان شکسته و ترک دندان شیری و دائم کودکان نیاز به مراجعه به متخصص دندانپزشکی اطفال را دارد.

معمولاً دندان‌های پوسیده و یا مواردی که قبلاً