آموزش بهداشت دندان کودکان

آموزش بهداشت دندان کودکان

مهم ترین نقش در آموزش بهداشت دندان کودکان را والدین ایفا می کنند به همین علت است که متخصص دندانپزشکی کودکان به والدین توصیه می کنند که در رعایت دهان ...