ارتودنسی زود هنگام در کودکان

ارتودنسی زود هنگام در کودکان

ارتودنسی زود هنگام در کودکان :انجمن ارتودنسی آمریکا توصیه می کند که همه ی کودکان در ۷ سالگی معاینه شوند و در صورت نیاز برای ارتودنسی اقدام کنند.