Dr-Hejaz-1-i

بریج دندان کودکان

بریج دندان کودکان در صورتی که فرد دندان‌های خود را از دست بدهد، این شرایط می‌تواند باعث شود دندان‌های باقیمانده در دهان از محل خود جابجا شده و به سمت ...