بهم ریختگی دندان کودکان

بهم ریختگی دندان کودکان

بهم ریختگی دندان کودکان : نامرتبی و بهم ریختگی دندان کودکان یکی از رایج ترین مشکلات دندانی در کودکان مي باشد كه در عصر حاضر قابل مشاهده می باشد.