حجازی

بیهوشی کودکان برای ترمیم دندان

بیهوشی کودکان برای ترمیم دندان برخی از کودکان برای درمان دندان های خود دچار ترس و استرس می شوند . راه های بسیاری برای کنترل این کودکان حین درمان وجود دارد ...