تبخال و آفت

تبخال و آفت

تبخال و آفت به زخم هایی کوچک و سفید رنگ که داخل دهان ایجاد می شوند آفت می گویند، این زخم ها موجب احساس درد در هنگام غذا خوردن و صحبت کردن می شوند...