تعداد دندان های شیری

تعداد دندان های شیری

بسیاری از والدین و افراد جامعه این سوال در ذهن شان ایجاد می شود که تعداد دندان های شیری چند تا است و ترتیب رویش دندان های شیری چگونه می باشد؟