حجازی

تغییر رنگ دندانی در کوکان

تغییر رنگ دندانی در کوکان برخی  از والدین تا هنگامی که نشانه ای واضح مانند درد وتغییر رنگ در دندان هاي کودک خود مشاهده نكنند، به دندانپزشک مراجعه ...