دندان پزشکی کودکان

دکتر حجازی

دکتر ماندانا حجازی

دکتر ماندانا حجازی دهاقانی در سال ۱۳۸۳ در دوره عمومی دندانپزشکی پذیرفته شدند.در این دوره به عنوان دانشجویی ممتاز و فعال در فعالیت های آموزشی و پژوهشی حضوری پررنگ داشتند. ایشان  در سال ۱۳۸۹ وپس از قبولی در ازمون دستیاری با رتبه عالی وارد دوره تخصصی دندانپزشکی کودکان  شده و در سال ۱۳۹۴و  با موفقیت در ازمون بورد تخصصی به عنوان هییت علمی در دانشکده دندانپزشکی قزوین مشغول به کار شدند.ایشان در حال حاضر مشغول به تدریس دانشجویان عمومی و تخصصی کودکان می باشند.

دوره های علمی طی شده توسط ایشان عبارتند از

فارغ التحصيل مقطع دندانپزشکی عمومی از دانشکده دندانپزشکی بابل سال ۱۳۸۳

فارغ التحصيل مقطع تخصصی دندانپزشکی کودکان از دانشکده دندانپزشکی قزوین در سال ۱۳۹۱

استادیار بخش تخصصی دانشکده دندانپزشکی قزوین از سال ۱۳۹۴ تاکنون