درمان دندانپزشکی کودکان خاص

درمان دندانپزشکی کودکان خاص

درمان دندانپزشکی کودکان خاص : دندانپزشکی کودکان رشته تخصصی دندانپزشکی می باشد که در آن با توجه به خواسته ها و نیازهای کودکان عادی و خاص خدمات درمانی ویژه ای ارائه می شود. هدف از اجرای این برنامه آموزشى تربیت متخصص دندانپزشک کودکان می باشد...