درمان دندان نهفته در کودکان

درمان دندان نهفته در کودکان

درمان دندان نهفته در کودکان : همزمان با رشد بدن کودک ، دندان های او نیز شروع به رشد کرده و در اکثر مواقع رشد دندان شیری و جایگزینی آن با دندان دائمی بدون مشکل می باشد اما در برخی کودکان با مشکلاتی همچون نهفته ماندن دندان مواجه می شويم.