دندانپزشکی بدون درد

دندانپزشکی بدون درد

یکی از بزرگترین نگرانی ها و ترس کودکان در هنگام رفتن به دندانپزشکی کودکان ، نگرانی از درد درمان های دندانپزشکی می باشد، اما امروزه روشی در علم دندانپزشکی ایجاد شده به نام دندانپزشکی بدون درد که مشکل ترس و نگرانی را از بین برده است.