دندانپزشکی کودکان استثنایی

دندانپزشکی کودکان استثنایی

دندانپزشکی کودکان استثنایی : به کودکانی اسنثنایی گفته می شود که نیازمند خدمات خاص و حمایت های گسترده ای هستند تا بتوانند کل استعداد های خود را استفاده کنند،