دندانپزشکی کودکان شبانه روزی

دندانپزشکی کودکان شبانه روزی

دندانپزشکی کودکان شبانه روزی : كودكان براى داشتن سلامت و رشد مناسب خود نيازمند مراقبت و توجه در تمام زمينه ها از جمله مراقبت هاى پزشكى هستند.