دندانپزشک اطفال کیست

دندانپزشک اطفال کیست

دندانپزشک اطفال کیست ؟ دندانپزشکی اطفال یکی از شاخه های دندانپزشكی می باشد که با کودکان از رویش اولین دندان تا نوجوانی سروکار دارد.