دندانپزشک کودکان

دندانپزشک کودکان

دندانپزشک کودکان بخش زیادی از بهداشت کودکان و مراقبت از آن ها، بهداشت دهان و دندان کودکان می باشد. بسیاری از والدین تصور می کند چون دندان های شیری کودکان ...