حجازی

دندان در آوردن نوزادان و کودکان

دندان در آوردن نوزادان و کودکان کودک شما خيلي زودرنج و تحريک‌پذير شده است و آب زيادي از دهانش بيرون مي‌ريزد. به نظر مي‌رسد که هر کاري مي‌کنيد ...