دندان پزشکی کودکان

دکتر حجازی

در بعضی از کودکان به علت وجود ترس از دندانپزشک و به دنبال آن عدم همکاری، امکان انجام اعمال دندانپزشکی وجود ندارد. عواملی مانند تجربه تلخ درمان قبلی، ترس از آمپول، صدای ناخوشایند وسایل تراش دندانها و سن کم کودک در بروز ترس و عدم همکاری کودک نقش دارند. درمان تحت بیهوشی، روشی مناسب برای ارائه درمان در کودکانی است که به دلایل ذکر شده، قادر به همکاری با دندانپزشک نمی باشند.