سن فلوراید تراپی کودکان

سن فلوراید تراپی کودکان

سن فلوراید تراپی کودکان :یکی از شایع ترین بیماری ها، پوسیدگی دندان می باشد که بین افراد جامعه با هر نژاد و جنس و سن و غیره قابل مشاهده است.