عصب كشي دندان

عصب كشي دندان

عصب كشي دندان یکی از روش های ترمیم ریشه دندان می باشد که باعث حفظ دندان در دهان می شود، معمولا با ذکر درمان عصب کشی اغلب کودکان دچار استرس و ترس می شوند