عصب کشی دندان

عصب کشی دندان

در گذشته دندانی را که ریشه آن دچار عفونت می شد می کشیدند، اما امروزه با پیشرفت علم ،فرد با مراجعه به دندانپزشکی اقدام به عصب کشی دندان می کند...