حجازی

علت و درمان انواع دندانهای اضافه در کودکان

علت و درمان انواع دندانهای اضافه در کودکان اگر دندان اضافه کودکان مانع درآمدن دندان دائمی او ‌شود ، آنگاه دندانپزشک کودک ، دندان اضافه را خارج ...