فضا نگهدارنده دندان شیری

فضا نگهدارنده دندان شیری

کودکان داراى ٢٠عدد دندان شیری هستند که حفظ سلامت آن ها برعهده والدین و متخصص دندانپزشکی کودکان می باشد، اما در مواقعی که دندان شیری به دلایل مختلف زودتر از بین رفت باید از فضا نگهدارنده دندان شیری برای حفظ آن فضا استفاده کرد.