فضا نگهدار دندان کودک

فضا نگهدار دندان کودک

فضا نگهدار دندان کودک ابزار ساده ای می باشد که هنگام از بین رفتن دندان شیری در دهان کودک قرار داده می شود تا دندان های دائمی شروع به رشد در موقعيت صحيح کند.