فلورایدتراپی در کودکان

فلورایدتراپی در کودکان

انجام فلورایدتراپی در کودکان یکی از مهم ترین خدمات دندانپزشکی اطفال می باشد که جهت جلوگیری از پوسیدگی دندان انجام می شود.