فلورایدتراپی کودکان

فلوراید تراپی کودکان

یکی از راه های محافظت از مینای دندان در مقابل پوسیدگی فلوراید تراپی کودکان می باشد که با مراجعه به دندانپزشکی کودکان انجام می شود.