فلوراید تراپی کودکان

فلوراید تراپی کودکان

یکی از راه های محافظت از مینای دندان در مقابل پوسیدگی فلوراید تراپی کودکان می باشد که با مراجعه به دندانپزشکی کودکان انجام می شود.