متخصص دندانپزشکی کودکان در فردیس کرج

متخصص دندانپزشکی کودکان در فردیس کرج

متخصص دندانپزشکی کودکان در فردیس کرج : شهر فردیس در اوایل سال ۱۳۹۶ از کرج جدا شده و به عنوان یک شهرستان مستقل در نظر گرفته شد. این شهرستان از شهرستان...