متخصص دندانپزشک کودکان

متخصص دندانپزشک کودکان

یک متخصص دندانپزشک کودکان کسی است که دوره عمومی دندانپزشکی را گذرانده و پس از قبولی در دوره تخصص دندانپزشکی کودکان آموزش های لازم را در خصوص درمان بیماری...