نامرتبی،-بی-نظمی،-به-هم-ریختگی-و-شلوغی

نامرتبی، بی نظمی، به هم ریختگی و شلوغی

نامرتبی، بی نظمی، به هم ریختگی و شلوغی مشکلات فک و دندان کودکان، جلو و عقب بودن فک اطفال، روی هم آمدن، به هم نرسیدن، نامرتبی، فاصله بین دندان...