نخستین ویزیت دندانپزشکی کودکان

نخستین ویزیت دندانپزشکی کودکان

بسیاری از والدین این سوال در ذهن شان ایجاد شده است که نخستین ویزیت دندانپزشکی کودکان در چه سنی است ؟ چگونه کودک خود را برای ویزیت به دندانپزشکی کودکان ببریم