نقایص مینایی دندان

نقایص مینایی دندان

نقایص مینایی دندان :مینا از مهم ترین قسمت های دندان می باشد که در کودکان از استحکام کمتری برخوردار است. میزان استحکام مینای دندان های شیری کمتر از دائمی است