حجازی

نقش ژنتیک در پوسیدگی دندان

نقش ژنتیک در پوسیدگی دندان بسیاری از افراد با وجود مراقبت هاي هميشگي از دندان هایشان، اما باز هم دچار پوسيدگي می شوند. به همین دلیل ...