هدایت رفتاری کودکان در دندانپزشکی

هدایت رفتاری کودکان در دندانپزشکی

امروزه با آموزش ها و نگرش صحیح و محیط مناسب برای کودکان، مراجعه به دندانپزشکی لذت بخش شده است، هدایت رفتاری کودکان در دندانپزشکی با مدیریت رفتاری در طی سالیان گذشته و تمرکز بر روی روانشناسی کودک انجام شده است.