پالپوتومی

پالپوتومی

پالپوتومی : دندان های کودکان ممکن است به دلیل رعایت نکردن بهداشت دهان و دندان یا دلایل دیگر دچار پوسیدگی شده و نیاز به عصب کشی پیدا کند.