پرسش و پاسخ

این بخش، ویژه افرادی است که سابقه تشکیل پرونده و معاینه قبلی نداشته اند.
امکان طرح سوالات از طریق تماس تلفنی، برای عزیزانی که معاینه شده و دارای پرونده می باشند فراهم است.
پاسخگویی به سوالات مطرح شده، پس از بررسی پرونده بیماران انجام می پذیرد.