کشیدن دندان کودکان

کشیدن دندان کودکان

کشیدن دندان کودکان : با توجه به آنچه بارها بر آن تأكيد شد، دندانهاى شيرى نقش مهمى در رشد مناسب و تكامل فكين دارند. بنابراين حفظ و نگهدارى دندانهاى...