گلاس آینومر

گلاس آینومر

امروزه برای برطرف کردن پوسیدگی ،حساسیت سطح دندان ،ترمیم شکستگی های جزئی و آسیب ساختار دندان از مواد گوناگونی استفاده می شود که یکی از آن ها گلاس آینومر است.