عوامل لب شکری شدن کودکان

عوامل لب شکری شدن کودکان

عوامل لب شکری شدن کودکان لب شکری شدن کودکان نوعی ناهنجاری است که به صورت مادرزادی ایجاد می شود و ناشی از رشد غیر طبیعی صورت در طی دوران