حجازی

ارتودنسی لینگوال از داخل و پشت دندانها

ارتودنسی لینگوال از داخل و پشت دندانها برخی از ناهنجاری‎ها‎ی دندانی به ژنتیک و عوامل ارثی مربوط می‎شود که در نتیجه به نامرتب شدن دندان‌ها ..