دندان اضافه در كودكان

دندان اضافه در كودكان

دندان اضافه در كودكان : والدين كودكي ٧ ماهه با شكايت تورم و رويش دندان در فك بالا مراجعه نمودند. والدين كودك اظهار مي كردند كه اين تورم طي يك ماه گذشته ايجاد شده و طي دو هفته اخير اين دندان از اين ناحيه رويش پيدا كرده است.