ترمیم دندانهای قدامی شیری

ترمیم دندانهای قدامی شیری

ترمیم دندانهای قدامی شیری : بيمار كودكي ٣ ساله با پوسيدگي دندانهاي پيشين مياني فك بالا مراجعه كرد. والدين سابقه آبسه دندان سمت چپ را گزارش كردند. در معاينه كلينيكي توسط متخصص دندانپزشک اطفال ، دندان سمت چپ ، فيستولى ( مجراي خروج چرك ) در بالاي اپكس ( نوك ريشه ) دندان مذكور ديده مي شد...