درمان دندانهای قدامی فک پایین

درمان دندانهای قدامی فک پایین

درمان دندانهای قدامی فک پایین : بیمار کودکی ۸ ساله، با شکایت از ظاهر دندانهای قدامی فک پائین مراجعه نموده است. در بررسی تاریخجه کودک، سابقه هیچگونه درمان دندانپزشکی وجود نداشت.

در معاینه کلینیکی بیمار، پوسیدگی در بسیاری از دندانها دیده شد که نشاندهنده بهداشت بسیار ضعیف و تغذیه نامناسب کودک بود. در معاینه دو دندان قدامی فک پائین ، لکه های زرد-قهوه ای رنگی بر روی سطح دندان دیده می شد که در بعضی از نقاط سطح مضرس و تخریب شده یود. این نما تحت عنوان