درمان کراس بایت دندانی

درمان کراس بایت دندانی

درمان کراس بایت دندانی : بیمار دختری ۹ ساله با شکایت از ظاهر نامناسب و رویش نابجای دندان قدامی خود مراجعه نموده بود.

در معاینه کلینیکی بیمار، دندان های قدامی فک پائین بیمار کمی نامرتبی داشت که با توجه به سن بیمار این امر طبیعی بود.

فک پائین در سنین قبل از بلوغ، دچار جهش رشدی شده و به دنبال رویش دندان نیش فک پائین عرض قوس قدامی فک پائین افزایش می یابد که این امر سبب افزایش فضا و مرتب شدن نامرتبی های مختصر دندان های قدامی فک