فضا نگه دارنده ها در کودکان

فضا نگه دارنده ها در کودکان

فضا نگه دارنده ها در کودکان : طبق توصیه متخصص دندانپزشکی اطفال هنگامی که دندان های شیری کودک از دست برود ، در صورتی که دندان اصلی جانشین آن رشد نکرده باشد ، از فضا نگه دارنده ها استفاده می شود ، زیرا هنگامی که دندان های دائمی قصد رشد داشته باشند به دلیل از دست رفتن فضای لازم برای رشد با کمبود فضا مواجه می شوند.

فضا نگه دارنده ها ، از یک یا دو روکش یا حلقه استیل ضد زنگ ساخته شده اند ،