فیشور سیلانت

فیشور سیلانت چیست ؟

دندانپزشک اطفال می گوید : در سال های اخیر به دلیل این که پیشگیری در دندانپزشکی اهمیت بسیاری دارد روش های متفاوت و بسیاری جایگزین روش های قدیمی شده است که یکی از این روش ها فیشور سیلانت است. یکی از سطح هایی که به شدت زیادی در معرض پوسیدگی قرار دارد سطح جونده است، سطح جونده دندان های عقبی یا همان سطح هایی که با آن ها غذا جویده و له می شود؛ شیار های بسیاری دارند که محل مناسبی برای پوسیدگی محسوب می شوند.

یکی از