عصب کشی دندان شیری

عصب کشی دندان شیری

دندان های شیری نیز تمامی اجزای تشکیل دهنده دندان های دائمی را دارند با این تفاوت که شکل و اندازه آن ها با دندان های اصلی متفاوت است. اگر برای دندان پوسیده به موقع اقدامی صورت نگیرد ، ممکن است این پوسیدگی به مرور زمان پیشرفت کرده و به پالپ و محتوای اعصاب و رگ های خونی برسد. در نتیجه عفونت کرده و به عصب کشی دندان شیری منجر خواهد شد. ( دندانپزشک اطفال )

پالپ همان فضای ناحیه مرکزی است. قبل از زیاد شدن عفونتی که از