روکش دندان های شیری

روکش دندان های شیری

روکش دندان های شیری کودکان با روکش دندان های بزرگسالان بسیار متفاوت است و لازم است برای روکش کردن دندان های کودکان به متخصص دندانپزشک اطفال مراجعه کنید.

روکش دندان های شیری مخصوص است و به آن  s.s.crown می گویند. از روکش های فلزی که از پیش ساخته شده است برای درمان دندان های شیری که بسیار تخریب شده است مورد استفاده قرار می گیرد.

اگر ترمیم کردن دندان های شیری زیاد باشد برای جلوگیری کردن از شکستگی دندان و پوسیدگی مجدد مناسب است از روکش های فلزی برای