بازسازی كامل دندانها

بازسازي كامل دندانها

روکش یکی از راه های بازسازي كامل دندانها است که به نوعی ترمیم غیر مستقیم دندان محسوب می شود.

برای انتخاب این روش باید به ساختمان دندان باقیمانده، عادت های بیمار، شرایط دندان توجه کرد.

در ترمیم دندان ، ماده بازسازی کننده در بین دیواره های باقیمانده دندان قرار می گیرد و منجر به مقاومت دندان در مقابل شکستگی می گردد و در نتیجه موجب ایجاد ظاهری زیبا در دندان ها می شود.

چه موقع بازسازي كامل دندانها با روکش الزامی و ضروری است ؟

درمان با روکش زمانی انجام می شود